NIRVANA                        NAYA
 
nirvana   naya
 
NUTS                               NOUGAT
 
nuts   nougat
 
NANDANANDA
 
nandananda